חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
שירות לקוחות
הודעות חשובות
טפסים מקוונים
מרכז התשלומים
פרויקטים
מידע לתושב
דווח על תקלה או מפגע
היערכות בעתות חירום
עמוד הפייסבוק של התאגיד
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

ניטור שפכי תעשיה

בשנת 2010 קבעה הכנסת תקנות לטיהור שפכים לאיכויות המאפשרות השקיה בלתי מוגבלת (תקנות בריאות העם 2010, איכות קולחין "תקנות ענבר").  בתקנות נקבעו לוח הזמנים ואיכות הקולחים בהם נדרשים מכוני טיהור השפכים לעמוד (לאחר טיפול שלישוני) בכדי לאפשר שימוש חוזר בחקלאות ללא חשש לזיהום קרקע ומי תהום.
 

תאגיד המים מזרים את השפכים מהעיר יבנה למתקן טיהור השפכים (מט"ש) ביבנה. את השפכים מגן יבנה מפנה התאגיד למתקן טיהור השפכים חצור. המט"ש מטהר את השפכים לרמת מי קולחין המשמשים להשקיה לגידולים שונים.

מאחר ומרבית שפכי התעשייה בישראל מוזרמים לטיפול במכוני טיהור השפכים המטפלים גם בשפכים הסניטריים קבעה רשות המים בשנת 2011 כללים להזרמת שפכי תעשייה אל מערכת השפכים הציבורית (כללי תאגידי מים וביוב, שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), זאת מאחר ושפכי התעשייה עלולים להכיל מזהמים שונים שטווח השפעותיהם רחב יותר, כמו פגיעה במערכת הביוב, סתימות ביוב רבות ונזק לציוד אלקטרו-מכני, פגיעה במי קולחין, פגיעה בערכי הסביבה ובאיכות החיים של התושבים.

בעל עסק יקר!  לידיעתך בתאריך 01/7/2014 נכנס לתוקפו עדכון לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד 2014 להלן (כללי שפכי מפעלים) הקובעים הוראות שונות בקשר להסדרת הזרמתם של שפכי מפעלים ובתי עסק באופן שלא תגרום נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין, וכן למניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה.


 

עיקרי הכללים:

  1. הכללים חלים על כל עסק העונה על ההגדרה "מקום שבו מעבדים או מייצרים או נותנים שירותים ושממנו מוזרמים שפכי תעשייה, במישרין או בעקיפין".

  2. לפי הוראות כללי השפכים מפעל לא יזרים במישרין או בעקיפין שפכים שהינם "שפכים אסורים להזרמה". כהגדרתם בכללי השפכים למערכת הביוב העירונית, כמו כן מפעל לא יזרים למערכת הביוב "שפכים חריגים" כהגדרתם בכללי השפכים, אלא בכפוף לדיווח או לקבלת אישור מתאים מן התאגיד ומשרד להגנת הסביבה, לפי המקרה וזאת לפי סעיף 10 לכללי השפכים.

חשוב להדגיש כי מטרת הכללים הינה מניעת מטרידים והפסקת הנזק הנגרם למערכת הביוב כתוצאה מהזרמה אסורה.

מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד